Infolinia | Zamówienia: sklep@patiomeble.eu | 728 318 286
Cenogwarancja
Darmowa dostawa od 500 zł
Meble z magazynu - wysyłka 24h
Raty 0%
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży internetowej sklepu patiomeble.eu obowiązuje od 25.12.2014 od godziny 00:00

1.Informacje ogólnea)Właścicielem sklepu internetowego patiomeble.eu dostępnego pod adresem http://www.patiomeble.eu jest firma TomHold Tomasz Budzelewski Tomasz Budzelewski , Dobropole 4, 70-892 Szczecin,NIP 8511572641, REGON 812617491 zwany dalej Sklepem PATIOMEBLE.
tel. (91) 483 72 70,
kom. 728318286,
e-mail: sklep@patiomeble.eu;
nr rachunku bankowego: ING Bank Śląski 22 1050 1559 1000 0090 3175 9872b) Regulamin niniejszy stanowi integralną część umowy zawartej między Klientem Sklepu (dalej Klient), a Sklepem PATIO MEBLE.c) Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarówi usług (VAT) – ceny brutto.d) Spółka zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.e) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.f) Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript , Google Chrome w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.g) W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.2.Zamówieniaa) Zamówienia można składać poprzez stronę internetową patiomeble.eu, 24 godziny na dobę przez cały rok.b) Na stronie internetowej znajdują się dostępne towary, chyba że w opisie towaru wskazane jest, że towar nie jest dostępny.c) Złożenie zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.d) Zamówienie składa się za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie potwierdzenie poprzez wybór opcji „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.Wybór tej opcji oznacza, że Klient składa zamówienie i jest zobowiązany do zapłaty za wybrane przez siebie towary/usługi.e) Składając zamówienie prosimy podać dane adresowe i kontaktowe, a także dokonać wyboru formy płatności.f) Przez złożenie zamówienia przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.g) Sklep PATIO MEBLE wystawia dowody zakupu tj. paragony lub faktury VAT według wyboru Klienta, zgodnie z danymi zawartymi w zamówieniu.h) Do wartości zamówienia zostaną doliczone koszty dostawy, zgodnie z wysokością podaną przed akceptacją zamówienia przez Klienta.i) W trakcie składania zamówienia – do momentu jego zatwierdzenia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, oraz w zakresie wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami na stronie.j) Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia które zawierać będzie:


1. Przedmiot zamówienia

2.Jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów i usług w tym koszt dostawy i dodatkowe koszty (jeśli występują)

3. Wybraną metodę płatności

4. Termin płatności

5. Wybranego sposobu dostawy

6. Czas dostawy
k) W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych jest oznaczonych jako obowiązkowe.l) Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z TomHold Tomasz Budzelewski S.C. zgodnie z treścią regulaminu.m) informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywinego.n) po złożeniu zamówienia klient otrzyma e-mail zatytułowany „[Patiomeble] Potwierdzenie zakupu” zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.o) Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.p) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

3.Płatności

a) Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności:- przelewem na rachunek bankowy sklepu PATIO MEBLE wskazany w pkt. 1 lit. a) niniejszego regulaminu

- za pobraniem gotówki przy odbiorze przesyłki.

- gotówką przy odbiorze osobistym – Szczecin 70-892, ul. Dobropole 4

- błyskawicznym przelewem realizowanym przez PayU S.A. ul.Grunwaldzka 182 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495b) W przypadku wyboru przelewu jako formy płatności, wysyłka towaru następuje po uznaniu rachunku TomHold Tomasz Budzelewski s.c. pełnej wpłaty za towar wraz z kosztami przesyłki.

4.Wysyłka

a) Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DB SCHENKERb) Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.c) Na czas realizacji zamówienia, licząc od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji, składa się czas realizacji zamówienia przez Sklep PATIO MEBLE oraz dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.d) Chwilą wydania towaru jest moment odebrania rzeczy z siedziby sklepu PATIO MEBLE w Szczecinie, a w przypadku jego wysyłki – wydanie go przez przewoźnika Klientowi.e) Czas dostawy firmą kurierską DBSCHENKER wynosi od 1 do 2 dni roboczych. Wysyłka jest realizowana w następny dzień roboczy od złożenia zamówienia, aczkolwiek dokładamy starań by zamówienia które wpłyneły do godziny 12 w dni robocze, były realizowane tego samego dnia..f)Dostawa z usługą wniesienia realizowane przez firmę kurierską DTS – dla towarów, które nie mogą być wysłane jako paczka lub dla zamówień składających się z większej ilości produktów. Dostawa obejmuje usługę wniesienia. Szacowany czas dostawy wynosi od 3 do 5 dni roboczych.g) Dostawa towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polski.5.Reklamacja

TomHold Tomasz Budzelewski S.C. jako sprzedawcajest odpowiedzialny względem kupującego, jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), bądź jest niezgodny z umową. Rękojmia albo odpowiedzialność za niezgodność z umową za wady fizyczne rzeczy obejmuje tylko wady fabryczne, powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej, które istniały w chwili wydania rzeczy lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. W szczególności nie są objęte rękojmią uszkodzenia powstałe na skutek działania lub zaniechania Klienta, np.: z powodu urazów mechanicznych, zniszczenia, zalania, czy też używania nie zgodnie z przeznaczeniem.a) W razie stwierdzenia wad towaru należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sklep PATIO MEBLE za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@patiomeble.eu lub w formie pisemnej na adres do korespondencji wskazany w pkt 1 lit. a) regulaminu TomHold Tomasz Budzelewski S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dnib) W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko (firmę) Klienta, jego adres, nr zamówienia oraz opisać na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową. Prosimy o dołączenie dokumentu sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT.c) W razie konieczności odesłania towaru do Sklepu PATIO MEBLE lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta. W razie uznania reklamacji za zasadną Sklep PATIO MEBLE ponosi koszty związane z przesyłką. Z uwagi na powyższe, przed wysłaniem towaru zaleca się kontakt Klienta ze Sklepem PATIO MEBLE w celu ustalenia nieuciążliwego dla klienta sposobu odesłania towaru.d) Jeżeli naprawa towaru, bądź jego wymiana okażą się niemożliwe Klientowi zostanie zwrócona cena towaru. W tym celu nastąpi korekta dokumentacji sprzedaży. Jeżeli korekcie zostanie poddana faktura VAT, klient jest obowiązany do odesłania podpisanej faktury korygującej. Kwota ceny sprzedaży zostanie Klientowi zwrócona na podane konto bankowe lub przekazem pocztowym.e) W przypadku odesłania towaru przez Klienta, obowiązany jest on do opakowania i zabezpieczenia rzeczy przed uszkodzeniem w sposób odpowiadający rodzajowi towaru, z uwzględnieniem jego charakteru i właściwości.f)Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).

6.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (WZÓR)

a) Klient będący osobą fizyczną, nienabywający towaru w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia w którym wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku, gdy zamówienie obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Zwrot towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep PATIO MEBLE oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14dniOświadczenie o odstąpieniu może być wysłane na adres:
TomHold Tomasz Budzelewski S.C. ul. Dobropole 4, 70-892 Szczecin, bądź drogą elektroniczną na adres: sklep@patiomeble.eub) Aby skorzystać z prawa od odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się u góry tej strony, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.c) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystanie z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

e) W przypadku od odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności; w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy,z zastrzeżeniem lit. F. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraziliście Państwo zgodę na inne rozwiązanie, w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.f) Sklep PATIOMEBLE może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.g) Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 160 PLN.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zwrot towaru następuje na adres: TomHold Tomasz Budzelewski S.C. Ul. Dobpropole 4; 70-892 Szczecin. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez TomHold Tomasz Budzelewski S.C. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.h)Korekta faktury zostanie sporządzona przez Sklep PATIOMEBLE i niezwłocznie przesłana Klientowi drogą pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta
jest wyłączone w przypadku:

Prawo do odstąpienia od umowy przez kon-sumenta jest wyłączone w przypadku:

umowy, w której cena lub wynagrodzie nie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kon-troli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

umowy, w której przedmiotem świad-czenia jest rzecz nieprefabrykowana, wypro-dukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowa-nych potrzeb;

umowy, w której przedmiotem świad-czenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsu-ciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

umowy, w której przedmiotem świad-czenia jest rzecz dostarczana w zapieczęto-wanym opakowaniu, której po otwarciu opa-kowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicz-nych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

umowy, w której przedmiotem świad-czenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nieroz-łącznie połączone z innymi rzeczami;

umowy, w której przedmiotem świad-czenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może na-stąpić dopiero po upływie 30 dni i których war-tość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konser-wacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodat-kowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odnie-sieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świad-czenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opako-wanie zostało otwarte po dostarczeniu;

umowy o dostarczanie gazet, periody-ków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o pre-numeratę;

umowy zawartej na aukcji publicznej;7.Dane osobowe

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na podstronie polityki prywatności

8.Postanowienia końcowe

a) Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowejwww.patiomeble.eu. Każdy użytkownik ma możliwość swobodnego dostępu do jego treści oraz wydrukowania go.b) Postanowienia niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium RP. W wypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz 827).

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.patiomeble.eu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VATpixel